سمت شغل :
 
رئيس هیئت مدیره

نام :
 
محسن ایل بیگی

رشته تحصیلی :
 
لیسانس مهندسی مکانیک
سمت شغل :
 
مدیر پروژه ها

نام :
 
ابراهیم ملک نیا

رشته تحصیلی :
 
لیسانس مهندسی عمران
سمت شغل :
 
مدیر بازرگانی

نام :
 
علیرضا مقدم

رشته تحصیلی :
 
لیسانس بازرگانی

سمت شغل :

مدیر


نام :

محسن زنجانی


رشته تحیلی :

لیسانس مدیریت

سمت شغل :
 
مدیر عامل

نام :
 
آریایی ایل بیگی

رشته تحصیلی :
 
لیسانس مهندسی مکانیک
سمت شغل :
 
عضو هیئت مدیره

نام :
 
کاویان ایل بیگی

رشته تحصیلی :
 
کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
سمت شغل :
 
مدیر اجرایی

نام :
 
مهرداد رحمانی

رشته تحصیلی :
 
لیسانس مهندسی عمران
سمت شغل :
 
مدیر فناوری اطلاعات (IT)

نام :
 
 
 
رشته تحصیلی :
 
توسعه دهنده و طراح وب
سمت شغل :
 
مدیر ترابری

نام :
 
کاظم میرزایی

رشته تحصیلی :
 
.